Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Maasdam Protective Products: Maasdam Protective Products is een eenmanszaak die zich ten doel stelt veiligheidsartikelen en aanverwante artikelen te leveren.
2. Websites: De websites van Maasdam Protective Products die te raadplegen zijn via veiligheidshandschoenen.nl, veiligheidshandschoenen.be, indusafe.nl, restoglove.nl, restoglove.com, maasdam-pp.nlen safetypromo.nl.
3. Webshops: De webshops van Maasdam Protective Products die te raadplegen zijn via veiligheidshandschoenen.nl, veiligheidshandschoenen.be, indusafe.nl,restoglove.nlen restoglove.com.
4. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die veiligheidsartikelen en/of aanverwante artikelen aanschaft in de Webshop(s) en/of buiten de Webshop(s) van Maasdam Protective Products.
5. Diensten: Alle door Maasdam Protective Products en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever verleende diensten, onder andere inhoudende het leveren van veiligheidsartikelen en/of aanverwante artikelen, alsmede alle andere door Maasdam Protective Products ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever verricht worden.
6. Producten: Alle door Maasdam Protective Products via de Webshop(s) aangeboden veiligheidsartikelen en/of aanverwante artikelen.
7. Overeenkomst: De rechtsbetrekking tussen Maasdam Protective Products en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Maasdam Protective Products en Opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen met Maasdam Protective Products.

Artikel 3: Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod aanvaardt en voldaan wordt aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever telefonisch Product(en) heeft besteld bij Maasdam Protective Products. De Overeenkomst kan ook tot stand komen nadat Opdrachtgever een inkooporder via de e-mail heeft gedaan. Daarnaast kan de Overeenkomst tot stand komen na bestelling van Product(en) door Opdrachtgever via de Webshop(s).

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst
1. Maasdam Protective Products zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de vastgelegde afspraken met Opdrachtgever.
2. Maasdam Protective Products heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Maasdam Protective Products aangeeft dat die noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Maasdam Protective Products worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Maasdam Protective Products zijn verstrekt, heeft Maasdam Protective Products het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
4. Indien voor de uitvoering van de Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Maasdam Protective Products hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Maasdam Protective Products dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5: Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Maasdam Protective Products en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Maasdam Protective Products op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Artikel 6: Kosten, honorering en betaling
1. Maasdam Protective Products heeft het recht om kennelijke foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
2. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Maasdam Protective Products mede te delen.
3. De door Maasdam Protective Products gehanteerde prijzen verschillen per Product.
4. De door Maasdam Protective Products gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.
5. De door Maasdam Protective Products gehanteerde prijzen zijn exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen.
6. Betaling door Opdrachtgever dient vooraf te geschieden. Opdrachtgever kan ook betalen op rekening na goedkeuring van Maasdam Protective Products.
7. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden middels vooruitbetaling, dit kan middels IDEAL of vooruitbetaling per bank.
8. De door Maasdam Protective Products aan Opdrachtgever verstrekte factuur dient binnen 14 dagen voldaan te zijn, tenzij anders is overeengekomen tussen Maasdam Protective Products en Opdrachtgever.
9. Betaling in termijnen door Opdrachtgever is niet mogelijk.
10. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het tijdig betalen van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
11. Indien Maasdam Protective Products besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 6.10 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7: Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever is niet mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 8: Retournering
1. Opdrachtgever kan reeds geleverde Producten die geaccepteerd zijn niet retourneren. Er is enkel een mogelijkheid tot retournering indien dit is overeengekomen tussen Maasdam Protective Products en Opdrachtgever.
2. Indien Opdrachtgever Producten rechtmatig heeft geretourneerd, kan Maasdam Protective Products Opdrachtgever 20 (twintig) procent van de factuurwaarde van Producten in rekening brengen.
3. Indien Maasdam Protective Products op verzoek van Opdrachtgever speciale Producten heeft besteld, kunnen deze Producten niet door Opdrachtgever geretourneerd worden.

Artikel 9: Levering
1. De levering van de door Opdrachtgever bestelde Product(en) geschiedt door diverse transporteurs zoals, maar niet uitsluitend, DPD en/of DHL en/of Transmission Van Schijndel.
2. De leveringstermijn is afhankelijk van het door Opdrachtgever bestelde Product(en).
3. Maasdam Protective Products heeft de mogelijkheid om Producten in gedeelten te leveren, waarbij de kosten voor elke levering apart bij Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.
4. Het door Opdrachtgever doorgegeven adres waarop de bestelde Producten geleverd dienen te worden, wordt als het juiste adres beschouwd. Indien Opdrachtgever een nieuw adres aan Maasdam Protective Products heeft doorgegeven, zullen de bestelde Producten vanaf dat moment op het nieuwe adres geleverd worden.
5. Indien Opdrachtgever Product(en) buiten de Webshop heeft aangeschaft gelden de leveringsvoorwaarden die Maasdam Protective Products Opdrachtgever heeft meegestuurd met de offerte.
6. Maasdam Protective Products heeft de mogelijkheid om bestellingen in gedeeltes aan Opdrachtgever te leveren.

Artikel 10: Garantie
1. Indien Producten niet door Maasdam Protective Products zijn vervaardigd, wordt enkel de garantietermijn van de leverancier gehanteerd.
2. Er is geen garantie van toepassing indien er sprake is van fouten voortvloeien uit overheidsvoorschriften die zien op de kwaliteit en de aard van materialen en/of indien Opdrachtgever na levering van Product(en) wijzigingen heeft aangebracht aan Product(en) en/of indien Opdrachtgever niet voldoet aan verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Maasdam Protective Products is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
2. Maasdam Protective Products garandeert niet dat de Website(s) en/of Webshop(s) te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Maasdam Protective Products is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Opdrachtgever voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website(s) en/of Webshop(s).
3. De levertermijn als genoemd in artikel 8.2 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Maasdam Protective Products nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Maasdam Protective Products enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
4. Maasdam Protective Products is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Maasdam Protective Products is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
6. Maasdam Protective Products kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website(s) en/of Webshop(s) en schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid het resultaat is van opzet of bewuste roekeloosheid door Maasdam Protective Products.
7. Indien Maasdam Protective Products toch aansprakelijk wordt gesteld, is Maasdam Protective Products uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Maasdam Protective Products met betrekking tot haar Diensten.
8. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Maasdam Protective Products, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Maasdam Protective Products zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in het water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Maasdam Protective Products of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins buitenlandse onrusten.
3. Nakoming van de Overeenkomst wordt opgeschort in geval van overmacht zolang de overmacht duurt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, in een dergelijk geval zal Maasdam Protective Products overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Maasdam Protective Products heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten en in- en aankoop bij derden.

Artikel 13: Reclames
1. Op het moment van de aflevering dienen Product(en) te voldoen aan de geldende voorschriften en normen, voor zover de toepasselijkheid daarvan is overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient Maasdam Protective Products aan redelijke kwaliteitseisen te voldoen.
2. Bij de levering van Product(en) dient Opdrachtgever deze onmiddellijk na de levering te inspecteren of te doen inspecteren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
3. Eventuele tekorten dienen binnen 7 (zeven) werkdagen na levering schriftelijk aan Maasdam Protective Products te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Tevens dient Opdrachtgever hierbij gegevens te vermelden die Maasdam Protective Products in staat stellen de aard van de klacht te beoordelen. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijn is het geleverde onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever aanvaard.
4. Eventuele tekorten die later dan 6 (zes) maanden na de levering optreden en/of kenbaar worden en/of het gevolg zijn van het onjuiste gebruik van geleverde Producten/Diensten zijn nimmer aan te merken als toerekenbare tekortkomingen van Maasdam Protective Products.
5. Indien Opdrachtgever terecht heeft gereclameerd, zal Maasdam Protective Products Product(en) binnen redelijke termijn herstellen of kosteloos vervangen. Indien dit niet mogelijk is zal Maasdam Protective Products zorgen voor een passende vergoeding. Het gebrekkige Product dient te worden geretourneerd aan Maasdam Protective Products. De verzendkosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
6. Indien Opdrachtgever Product(en) al verwerkt of gebruikt heeft dan gaat Maasdam Protective Products ervan uit dat de Product(en) goedgekeurd zijn door Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft dan geen mogelijkheid tot reclame meer.
7. Opdrachtgever kan in geen geval een beroep op verrekening doen.
8. Indien Producten in geringe mate afwijken in onder andere, maar niet uitsluitend, kleur en hoeveelheid, heeft Opdrachtgever niet de mogelijkheid tot reclame. Hierbij wordt een afwijking van (vijf) procent gehanteerd voor Producten en een afwijking van 10 (tien) procent voor speciaal voor Opdrachtgever gemaakte Producten.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Maasdam Protective Products aan Opdrachtgever geleverde Product(en) blijven eigendom van Maasdam Protective Products tot Opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag heeft betaald.
2. Tot het moment dat Opdrachtgever aan de verplichting zoals bepaald in lid 1 van dit artikel voldaan heeft, is Opdrachtgever slechts houder van de Product(en) van Maasdam Protective Products. Opdrachtgever is niet bevoegd de Producten te vervreemden of in welke vorm dan ook te bezwaren of in de macht van derden te brengen.
3. Maasdam Protective Products heeft vrije toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product(en).

Artikel 15: Intellectueel eigendom
1. Maasdam Protective Products behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Maasdam Protective Products behoudt het intellectuele eigendom op alle ontwerpen van Producten van Maasdam Protective Products. Verveelvoudiging, openbaarmaking, exploitatie of ter kennis brengen van derden van ontwerpen van Producten van Maasdam Protective Products is niet toegestaan, tenzij Maasdam Protective Products hier uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming voor heeft verleend.

Artikel 16: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Maasdam Protective Products is bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Maasdam Protective Products goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichting tekort zal schieten.
2. Indien Maasdam Protective Products de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.
3. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Maasdam Protective Products gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.
4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Maasdam Protective Products gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

Artikel 17: Vindplaats Algemene Voorwaarden
1. Opdrachtgever kan deze Algemene Voorwaarden vinden op de Website.
2. Maasdam Protective Products zal de Algemene Voorwaarden met de offerte per e-mail naar Opdrachtgever verzenden.

Artikel 18: Identiteit van Maasdam Protective Products
1. Maasdam Protective Products is bij de KvK geregistreerd onder nummer 18041739 en draagt btw-nummer NL097537706B02. Maasdam Protective Products is gevestigd aan de Jacob van Deventerstraat 5 (5141 MV) te Waalwijk.
2. Maasdam Protective Products is te bereiken via info@maasdam-pp.nlen telefonisch via 0416652505.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle Overeenkomsten tussen Maasdam Protective Products en Opdrachtgever, alsmede deze Algemene Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Zeeland-West-Brabant.